Yeni 7020 Sayılı Vergi ve SGK Kesinleşmiş Borçlar Yapılandırma Yasasının Teknik Özellikleri

Yeni 7020 Sayılı Vergi ve SGK Kesinleşmiş Borçlar Yapılandırma Yasasının Teknik Özellikleri


 

01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yapılandırma yasası sadece vergi ve sigorta kurumlarını borçlar dışında diğer ilgili kurum ve kuruluşlara olan borçları da kapsamaktadır. Örneğin; belediyeye ödenecek vergiler, gecikme zamları, idari para cezaları, vergi ziyaı cezaları da kapsama dahildir. Ayrıca, gümrük idarelerine ödenecek gümrük vergileri, taşıtların borçları, odalara ilişkin borçlar, İZSU,İSKİ borçları da bu kapsama girmektedir.

2017 yılı geçici vergileri bu yasa kapsamında değildir. Ayrıca MTV 2’inci taksitleri bu Yasa kapsamına girmez. (mad. 1) Gelir vergisi 2’inci taksitleri de aynı şekilde Yasa kapsamına girmemektedir.

  • SGK açısından kapsama giren ana prim aslı, idari para cezaları, gecikme zamları için taksitlendirme mümkündür. Burada da kapsama girmek için borçların dönemi (vadesi) 31.03.2017 tarihi baz alınmaktadır. (Konuyla ilgili 7020 sayılı Yasanın 1’inci maddenin 7’inci bendi incelenmelidir.)
  • 7020 sayılı Yasanın kapsamına giren dönemler; vadesi 01.07.2016 tarihinden sonra olan borçlar ile 31.03.2017 tarihine kadar olan borçlar kapsam dahilindedir. Ayrıca, 6736 sayılı Yasaya göre müracaat etmeyi unutanlarda bu defa 7020 sayılı Yasadan faydalanabilir.
  • Tarhiyat aşamasında olan borçlar veya işlemler 7020 sayılı Yasa kapsamında değildir. Sadece kesinleşmiş ve vadesi geçmiş alacaklar bu Yasa kapsamındadır. (Mad. 2-4)
  • Şirket ortakları, mirasçılar, kefiller, tasfiye memurlara gibi ikincil amme borçluları sorumlu oldukları dönemlerle ilgili şirket borcundan paylarına düşen kısmı bireysel olarak 7020 sayılı Yasanın 2’inci maddesi kapsamında taksitlendirebilirler. Şirket müdürleri için borcun tümü taksitlendirilir. Kanuni temsilcileri yönünden normal ortaklarda olduğu gibi bölme veya kısmi taksitlendirme söz konusu değildir.
  • YMM’ler, SMMM’ler de sorumluluk alanlarına giren mükellefin borçlarıyla ilgili kesinleşen kısımlar için 7020 sayılı Yasanın madde 1 kapsamında sorumluluktan kurtulmak için taksitlendirme yapabilirler.
  • Önceki yapılandırma Yasası olan 6736 sayılı Yasanın bazı maddeleri hala güncelliğini korumaktadır. Örneğin; 4’üncü maddedeki mükellefler lehine getirilen hüküm yaklaşık 5 yıl daha geçerliliğini koruyacaktır. Bir örnek vermek gerekirse; 2013 yılıyla ilgili mükellef (A) için 100.000,00 TL KDV, yine 100.000,00 TL’ de vergi ziyaı cezası ile ilgili ihbarnameler bugün 30.05.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. Bu mükellef 6736 sayılı kanunun 4’üncü maddesine göre form dilekçe 4a doldurup vergi dairesine vermesi üzerine kendisine çok önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Buna göre, bir kat VZC silinir, anaparanın %50’si 1 yıla yayılarak 6 taksitle ödenecektir. Sonuçta 200.000,00 TL+ gecikme faizinden oluşan risk sonuçta 50.000,00 TL’ye düşürülerek 1 yıl içerisinde bu rakam ödenecektir.

Bütün yapılandırmalarda olduğu gibi dava açılmış ise önceden açılan bu davadan feragat koşulu (vazgeçme) istenilmektedir. (Mad. 3/15-17) Bu durumda mükelleflerden hiçbir harç veya masraf veya ücreti vekalet alınmaz.

Maliye Bakanlığı gerek 6736 sayılı Yasadan faydalanan mükelleflerde ve gerekse bu defa çıkarılan 7020 sayılı Yasaya göre yaratılmış ihtilaflardan vazgeçme şartını koymaktadır.

7020 sayılı Yasaya göre son başvuru 30.06.2017 olup, bu süre esasında araya bayram girmesiyle birlikte yetişmez gibi gözükmektedir. Bu sürenin mutlaka 31.07.2017 tarihine kadar uzatılması zorunludur. Aksi takdirde Yasadan beklenilen başarı elde edilemez.

  • Ödeme esastır. 1 yılda üst üste 2 taksit ödenmez ise 1 yıl içerisinde çizelge ve ödeme planı bozulur. (Mad. 3)
  • Yasadan faydalanmak için mutlak surette form ek dilekçelerin çoğaltılarak bu dilekçeler noksansız doldurulup vergi dairesine verilmesi gerekir.
  • Kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca vergi dairesi veznelerine, bankalara, PTT şubelerine ödeme yapılabilir.
  • 7020 sayılı Yasaya göre verilecek dilekçeler standart olup, bu dilekçeler ve Yasadan faydalanmak için elektronik ortamda başvuru mümkündür. Posta ile taahhütlü veya APS ile taahhütlü başvuru yapılabilir.

* Bu Makale, Değerli Yazarın izniyle yayımlanmaktadır. Değerli Yazara MÜHAK’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.


Yazar Hakkında

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olan Av. Nazlı Gaye ALPASLAN, ağırlıklı olarak vergi, vergi ceza, idare, ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti sunmaktadır. 2013 yılından bu yana İZMİR Barosu’na kayıtlı olan Av. Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir Barosu’nun İdare ve Vergi Hukuku Komisyonunda aktif rol almaktadır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde “Vergi Hukuku Ve Vergi Hukuku Uygulamaları” adlı programda yüksek lisans eğitimini devam ettiren ALPASLAN, İzmir’de faaliyet gösteren NGA Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. E-mail: nga@vmhk.org.tr

Benzer yazılar

Yanıt verin.