Yazarlar

Yazarlar, alfabetik şekilde sıralanmıştır.

Yazarlar sayfasında yer alan makalelerden, Vergi Dünyası Dergisi, Lebib Yalkın Yayınları Mevzuat Dergisi, Mali Çözüm Dergisi’nde yayınlananlar telif hakkı sahiplerinin yazılı izni ile yayınlanmaktadır. Telif hakkı sahibi Hesap Uzmanları Derneği, Lebib Yalkın Yayınları ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın değerli yöneticilerine ve burada yayınlanan eserleri kaleme alan ve ayrıca bu sayfada bulunmayı kabul ederek Derneğimize destek veren Yazarlara teşekkür ederiz.

Adil AYDIN, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Adil AYDIN

Siyasi Partilerin Vergilendirilmesi

Özet Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler bir takım gelirler elde etmekte ve bu gelirlerin ver...

Doç. Dr. Ahmet EROL, Kadir Has Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ahmet KORKMAZ, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Ahmet KORKMAZ

Serbest Meslek İşini Yapmak İçin Kurulan Kollektif Şirket Azalan Bakiyeler Usulü İle Amortisman Ayırabilir Mi ?

Özet 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) mükerrer 315. maddesinde "Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman" uy...

Ali GÜÇLÜ, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Ali GÜÇLÜ

Mobil Uygulamalarda Vergilendirme Sorunu

Öz Teknolojik gelişmeler insan hayatını gittikçe kolaylaştırmakta daha önce farklı işlevler için farklı aletle...

Ali GÜLDALI, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Ali GÜLDALI

Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Hükümlerden Sonra Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Özet Anayasa Mahkemesi, 03.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.03.2015 tarih ve  E.2014/144, K.2015...

Ata DİLİÇIKIK, Vergi Başmüfettişi, Maliye Bakanlığı

Aykut DURDAĞI, Vergi Denetçisi, İstanbul

Aykut DURDAĞI

Değişiklik Olmazsa Borsa İşlemlerine Vergi Geliyor

Anayasa’nın Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesine göre, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne gör...

Bedri AĞBABA, Vergi Müfettiş Yardımcısı, Maliye Bakanlığı

Bedri AĞBABA

Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması ve Geçici Hisse Senedi İlmühaberlerinin Vergisel Durumu

Özet Hisse senetlerinin elden çıkarılmasında, elde edilen kazanç türleri ve bu kazançların vergilendirilmesi a...

Begüm DİLEMRE ÖDEN, Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Begüm DİLEMRE ÖDEN

Avukatların Hak Kazandığı Karşı Taraf Vekâlet Ücretinden KDV Alınamaz

Avukatlık Kanununun 1. maddesi uyarınca, avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Bilindiği gibi, Geli...

Doç Dr. H. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

H. Burak GEMALMAZ

Mali Güce Göre Vergi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Mali Güç Ölçütünü Dikkate Almayan Aşırı Vergi Mülkiyet Hakkı İhlalidir: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Maca...

Cahit YERCİ, YMM, İstanbul

Cahit YERCİ

Şartlı Muafiyet Rejimlerine Genel Bir Bakış (İdarenin Bir Uygulamasına Farklı Yaklaşım)

ÖZ Gümrük Kanunu (GK)’nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi) kapsamın...

Dr. Celal ÇELİK, YMM, İstanbul

Celal ÇELİK

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Değerlendirmeler

ÖZ: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24’üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisi, mükellefin ya da vergi s...

Cevdet TİK, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Cevdet TİK

Zirai Kazançların Vergilendirilmesi

Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulanması açısından, zirai kazançların vergilendirilmesine ilişkin...

Ceyhun DENİZ, Vergi Müfettişi, Maliye Bakanlığı

Ceyhun DENİZ

Kur Farkları KDV Uygulaması Bakımından Vade Farkı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

Öz Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Kur farklarının KDV matrahına dahil olup olmadığına ilişkin Katma herhangi b...

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doğan ŞENYÜZ

Kurumlar Vergisi Açısından Kısmi Bölünmede Stok Fazlalıklarının Devrinin Hukuki Sebebi ve Vergisel Sonuçları

ÖZET Vergiyi doğuran olayın özel hukuk işlemlerinin üzerine oturduğu ve özel hukuk işlemleri bakımından ortaya...


http://www.nsgboon.com