Sahte Belge (Naylon Fatura) İle Mücadele Eylem Planına İhtiyaç Var

Sahte Belge (Naylon Fatura) İle Mücadele Eylem Planına İhtiyaç Var


Oğuz ÇETİNKAYAGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli eylem ve mücadele planları yayınladı. Bunlara örnek olarak Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planları, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele faaliyetleri sayılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2013 Yılı Faaliyet Raporu‘nda sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının önlenmesine dönük özel bir bölüm ayrılmamış, hatta raporda bu konuya değinilmemiştir. Bunun yerine bu konuya en yakın olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi bahsinde şu açıklamaya yer verilmekle yetinilmiştir:

Her Türlü Ekonomik Aktiviteyi Geliştirmek, Kavramak ve Gözetlemek” amacına bağlı olarak belirle­nen “Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinlik sağlanacaktır” 6’nci performans hedefinin gerçekleştirilmesi için kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı izleme ve değerlendirme faaliyeti, e-fatura projesi, e-bilet projesi, vergi kayıp ve kaçağının sektörel analizi ve raporlanması kapsamında ekonomi ile vergi gelirlerini izleme ve analiz faaliyeti ve vergi denetim faa­liyeti kapsamında akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağını ölemeye yönelik olarak denetim kalite standartlarının geliştirilmesi ve denetim sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi projesi, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele eylem planı izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmüş ve denetim taşıt alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uyum analizi faaliyetleri kapsamında katma değer vergisi iadesi risk analiz sistemi (KDVİRA), vergisel uyum analiz modeli ve mükellef değerlendirme sistemi, sektör bilgi sistemi (S.B.S), gayrimenkul sermaye iradi (GMSI] beyannamelerinin idarece önceden düzenlenmesi projesi [Pre-filling), gayrimenkul sermaye iradi (GMSİ izleme ve değerlendirme projesi, gönüllü uyum pos izleme ve değerlendirme projesi ve veri ambarı yönetimi faaliyetleri yürütülmüştür. Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan Kayıt Dışı Ekono­miyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013] tamamlanmış olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen eylemler söz konusu olduğundan dolayı hedefe kısmi olarak ulaşılmıştır.”

Bu konuya daha yakın bir içerik sunan 2014 Yılına ilişkin GİB 2014 Performans Programı‘nda, sahte belge (naylon fatura) ile mücadele yine ayrı bir başlık veya performans hedefi olarak yer almamış (sahte veya yanıltıcı belge (naylon fatura ile ilgili genel hukuki bilgi için “naylon fatura” başlıklı yazıya bakılabilir), GİB tarafından 2014 yılı için belirlenen 7 hedef içinde sahte belge ile mücadeleye yer verilmemiştir.

muhak619pGİB tarafından belirlenerek 2014 yılı performans programında yer verilen, “vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinlik sağlanacaktır” veya “toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin artırılması yönünde faaliyet ve etkinliklerin yapılmasına devam edilerek vergiye gönüllü uyum sağlanacaktır” gibi başlıkların konuya yakın olduğu düşünülse dahi, yukarıda değinildiği şekilde bu başlıkların bir “Sahte Belge Kullanımı İle Mücadele Eylem Planı” olmadıkları açıktır.

Vergi kayıp ve kaçağının bir numaralı nedeni kayıt dışılık ise iki numaralı nedeninin de kaçakçılık olduğu, bu kaçakçılık halleri içinde her ne kadar tütün ve akaryakıt kaçakçılığı üzerinde durulmuş ve bu alanlarda birer mücadele eylem planı hazırlanmış ise de toplumda en yaygın kaçakçılık kalemi olan sahte veya yanıltıcı belge kullanımı ile mücadele konusunda bir plan hazırlanmamış olduğu gözlenmektedir.

Sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma halinin toplumun en geniş bölümünü etkileyen vergi suçu ve kusuru olduğu bilinmesine, bu konunun özellikle uyumsuz mükelleflerin koda alınması tartışmaları sırasında kamuoyunun gündemine girmesine (kod uygulamaları konusunda hukuki bilgi için Kod Uygulamaları başlıklı yazıya bakılabilir) rağmen, bugüne kadar konu kamuoyu önünde mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak olarak getirilmemiş, bu alanda bir eylem ve mücadele planı hazırlanmamıştır. Oysa, sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele, GİB ve Vergi Denetim Kurulu‘nun günlük faaliyetinde önemli yer tutmaktadır.

Sahte veya yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenleyen ve kullananlar ile mücadele ayrı bir başlık altında yapılmayı hak eden, kendine ait bir eylem ve mücadele planı yapılması gereken bir konudur. Yapılan sair çalışmalar her ne kadar bu alanda dolaylı etki yaratacak iseler de, kanayan yara ortada iken ilaç tedavisi yapılmayacağına göre, sahte belge ile doğrudan mücadele konusunun müstakilen ele alınıp değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

(Bu yazı, sitemizin içerik sponsoru Vergi Notları sitesinden alınmıştır. Yazının Vergi Notları sitesindeki sayfasına ulaşmak için tıklayınız)


Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1987-1991 dönemi mezunu olan Av. Oğuz ÇETİNKAYA, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1992 yılında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başladı. Aynı yıl ofise Av. Ayşe Pınar ÇETİNKAYA da katıldı.

Benzer yazılar

Yanıt verin.