Royalty ve Lisans Ücretlerinin İthalatta Gümrük Kıymeti Yönünden İrdelenmesi

Royalty ve Lisans Ücretlerinin İthalatta Gümrük Kıymeti Yönünden İrdelenmesi

M. Kemal BULUTI.GİRİŞ

Gümrük Kıymetinin doğru ve objektif kriterlere dayanarak  tespit edilmesi, vergi adaleti, uluslararası ticarette uygun rekabet koşullarının sağlanması ve çağdaş tarife sistemlerinin tesisi ve Dünya Ticaret Örgütü(GATT)üyesi ülkeler içerisinde uygulamanın birliğinin (yeknesaklığı) sağlanması açısından vazgeçilmez bir önem taşır.

Bu nedenle eşyanın kıymetinin tespitinde uygulamada oluşan gri kısımlar (grey area) ortadan kaldırılmalı ve netleştirilmelidir.

Dünya  ticaretine entegrasyonun zorunlu bir sonucu olarak mevzuatımızda yapılan uyum değişikliklerinin getirdiği yeni kavramların uygulaması ve yorumlanması  sırasında bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İthal eşyasının gümrük  kıymetinin tespiti sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurlardan olan Royalty ve Lisans ücretleri bunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazımızda söz konusu ödemelerin ithal eşyasının gümrük kıymetine hangi hallerde, nasıl dahil edilmesi gerektiği açıklamaya çalışılacaktır.

Bu bağlamda, Türkiye’nin de taraf olduğu 12/04/1994 tarihinden itibaren uygulamaya başladığı Cenevre Kıymet Kodu ‘nun eşyanın gümrük kıymetinin tespit edilmesindeki esas ve kriterleri mevcut gümrük mevzuatımızda yerini almış bulunmaktadır.

Gümrük mevzuatımıza göre eşyanın gümrük kıymeti, eşyanın Satış Bedelidir.

Satış Bedeli, ithal ülkesine(Türkiye’ye) ihraç amacıyla yapılan satış sırasında ortay çıkan ve

-Gümrük Yönetmeliği’nin 95 inci maddesinde sayılan Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyata İlave Edilecek Unsurların eklenmesi,

-Gümrük Yönetmeliği’nin 96 ıncı maddesinde sayılan Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderlerin çıkarılması,

ile düzeltmelerin yapıldığı,

fiilen(gerçekte) ödenen veya ödenecek fiyattır.

Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler para transferi şeklinde olabileceği gibi akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.

İthal eşyasının gümrük kıymeti, aşağıdaki yöntemlerin birinci yöntemden başlayarak sırasıyla yalnızca birinin kullanılmasıyla  belirlenir:

Yöntem #1:Satış Bedeli Yöntemi

Yöntem #2:Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Yöntem #3:Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Yöntem #4:İndirgeme Yöntemi

Yöntem #5:Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

Yöntem #6:Son Yöntem

II. ROYALTY VE/VEYA LİSANS ÖDEMESİ NEDİR?

Öncelikle Royalty ve/veya Lisans Ödemeleri konusuna nelerin girdiğini açıklamanın uygun olacağı kanaatindeyiz.

Sözcük anlamı olarak Royalty, İmtiyaz ve beraat(Patent) ücreti, telif hakkı gibi  gayri maddi hakların genel tanımıdır.

Lisans ise Patent,  Alameti Farika, Üretim Yöntemi, veya Teknik Bilgi gibi gayri maddi hakların belli bir bedel karşılığı yabancı firmalara kiralanmasıdır.

Gayri Maddi Hak (Royalty) Ödemelerine giren unsurlardan bazıları şöyledir;

Patent

Alameti Farika

Know- How

Lisans

Sinema- TV Filmleri

Bilgisayar Programları

Radyo Programları

Telif Hakları

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar

Model ve Desen

Üretim Yöntemi

Gizli Formül

Gayri Maddi Haklar: Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar insan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler  üzerinde, sahibine hukuk düzeninin tanıdığı haklardır. Bu hakları üç kategori altında toplamak mümkündür;

-Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar(Fikri Haklar)

-İhtira(Patent) ve İcatlar Üzerindeki Haklar(Sınai Haklar)

-Ticari Haklar

A-) Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri üzerinde oluşan haklardır. Bu haklar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun’da tanımlanmıştır. Hak sahibi kişinin eseri üzerinde hak sahibinin veya mirasçılarının devredebileceği  Telif hakkı mevcuttur.

Telif hakkı: Bir eserin basılması, yayınlama ve satma haklarının sağlayan sabit kıymettir.

B-) İhtira (Patent) ve İcatlar Üzerindeki Haklar, teknolojide ve sanayide yeni buluşlar, yeni madde bileşimleri ya da usulleri gibi buluşlar üzerindeki haklardır.

Patent (İhtira Beratı): Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar Patent verilerek korunur. Patent Sahibi, bedel karşılığında sınai hakların kullanılmasını diğer kişilere devredebilir. Patentin kullanma hakkı (Lisans) başkalarına verilebilir veya kiralayabilir.

Know How(Teknik Bilgi):Sanayide kullanılan yeni ve gizli teknik bilgi birikimidir.Firmalar bu teknik bilgileri diğer kişi ve kuruluşlara  açıklayabilir veya satabilir. Teknik bilginin akışı mevcut usullerin açıklanması, öğretilmesi şeklinde olabileceği gibi ileride gerçekleştirilecek yeniliklerin de öğretilmesini de kapsayabilir.

Lisans(Patentin Kullanma Hakkı) ile Know-How arasında temel farklılıklar vardır.

Lisansta bir belgeye bağlanarak tescil edilip korunan bir hakkın kullanımına ilişkin müsaade söz konusudur.

Know-How ise kanuni bir koruma olmadan bu hakkı satın alan veya kiralayana faydalanma olanağını fiilen hazırlamayı ifade eder.

C- Ticari Haklar, Arama, İşletme, İmtiyaz hakları ile Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Markalar üzerindeki haklardır.

Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı: Ticari işletmenin ticari işlerinde kullandığı adıdır. Bu adın çeşitli şekilde taraflar arasında satışı veya devri söz konusu olabilir.

Markalar(Alameti Farika): teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

İmtiyazlar: Devletin gerçek ya da tüzel kişilere  birtakım  yükümlülüklere bağımlı olmaları koşuluyla devlete ait doğal servet ve kaynak alanlarda ve kamu hizmetlerinde bazı hak ve çıkarlar vermesiyle elde edilen haklara İmtiyaz hakları denir.

Kamu ve özel sektör kuruluşları, dışarıda yerleşik(yurtdışında) kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how, teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmalarını Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurarak tescil ettirmeleri gerekmektedir.

İthal edilen eşya için satış koşulu olarak patent, ticari marka, ve telif hakları gibi isimler adı altında yapılan royalty ve/veya lisans ücretine ait ödemeler, gümrük kıymetinin bir parçasıdır ve beyan edilecek gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekir.

Royalty veya Lisans ücretinin ithal eşyasının gümrük kıymetinin içerisinde mütalaa edilebilmesi için;

1-İthal edilen eşya ile ilgili olması,

2-İthal eşyasının satış koşulu olarak doğrudan veya dolaylı olarak alıcı tarafından ödenmiş veya ödenecek olması,

gerekmektedir.

III. HANGİ DURUMLARDA ROYALTY VEYA LİSANS ÜCRETİ  GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLECEKTİR?

Gümrük Yönetmeliğinin 101 inci Maddesinde Royalty ve Lisanslara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

a)      Gümrük Kanunu’nun 27 maddesinin 5inci fıkrası( Bu maddede eşyanın Türkiye’de çoğaltılması için yapılan ödemeler ile Türkiye’ye ihraç amacıyla satışında satış koşulu olmaması kaydıyla, dağıtım veya tekrar satış hakları için alıcının yaptığı ödemeler, royalty veya lisans ücreti olarak değerlendirilmez ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez hükmünü getirmektedir.) saklı kalmak kaydıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlerken, royalty veya lisans ücreti ödemeleri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki koşullarla ilave edilir.

Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır.

Ödeme bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır.

b)      İthal eşyasının sadece Türkiye’de imal edilen eşyanın karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması durumunda, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta düzeltme sadece royalty veya lisans ücreti bu eşya ile ilgili ise yapılabilir.

Eşyanın monte edilmemiş bir şekilde veya sulandırma veya ambalajlama gibi satıştan önce küçük işlemlerden geçecek şekilde ithal edilmesi durumunda, bu royalty veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemez.

Eğer royalty veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler veya hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırma sadece nesnel ve somut verilere dayalı olarak yapılır.

c)      Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalty veya lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki durumlarda ilave edilir.

Royalty veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece küçük değişikliklerden geçen eşyaya ilişkin ise,

Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalty veya lisans ücretinin ödendiği marka adı altında pazarlanıyorsa,

Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse,

d)      Alıcının bir üçüncü kişiye royalty veya lisans ücreti ödemesi durumunda, bu maddenin (a) bendinde öngörülen koşullar, satıcı veya satıcı ile ilişkisi olan bir kişinin alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istememesi durumunda yerine getirilmiş sayılmaz.

e)      Bir royalty veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece, bir royalty veya lisans ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır.

Ancak, bir royalty veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyorsa, bu royalty veya lisans ücreti ödemesinin de kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilir.

Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Royalty ve Lisans ücretleri konusunda tavsiyelerini belirttiği Gümrük Kıymeti İçtihatları aşağıda sunulmuştur.

Tavsiye 4.1

Patent Konusu bir makine, ithal ülkesine ihraç edilmek üzere, patent ücretinin dahil edilmediği bir fiyat üzerinden satılmaktadır. Satıcı, ithalatçının patent ücretini patent sahibi üçüncü bir kişiye ödemesini talep etmiştir. Bu durumda, royalty ödemesinin   gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekir mi?

Yanıt:

Alıcının yaptığı royalty ödemesi, ithal eşyası ile ilgili ve satış koşulu olduğundan, gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekir.

Tavsiye 4.2

Bir müzik icrasına ait plaklar, imalatçısından bir ithalatçı tarafından satın alınmıştır. İthal ülkesi yasalarına göre, plakların tekrar satışı sırasında, ithalatçının bu satış fiyatının % 3 ünü royalty olarak, telif hakkı sahibi bir üçüncü kişiye ödemesi gerekmektedir. İmalatçının royalty ödemesinden doğrudan veya dolaylı olarak nemalanması mümkün olmadığı gibi; bu ödeme satış sözleşmesine göre bir zorunluluk değildir. Royaltynin gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmesi gerekir mi?

Yanıt:

Royalty ödemesi,ithal eşyasının ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu olmayıp;plakların ithal ülkesinde satışı sırasında telif hakkı sahibine yapılması gereken ödemenin ithalatçının yasal yükümlülüğü olması nedeniyle, gümrük kıymeti belirlenirken royaltynin gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemesi gerekir.

Tavsiye 4.3:

(T) ithalatçısı, ürettiği belli bir ürünün imali için patent konusu bir üretim metodu kullanma hakkı elde etmiş ve patent sahibi (P) ‘ye bu metodla üretilen eşya sayısı üzerinden bir royalty ödeme konusunda anlaşmıştır. Ayrı bir sözleşme ile (T), yabancı bir (H) imalatçısından dizaynını  kendisinin hazırladığı ve münhasıran patent konusu üretim metodunda kullanılmak üzere bir makine satın almıştır. Patent konusu üretim metodu için ödenen royalty, ödenen veya ödenecek fiyatın bir parçası mıdır?

Yanıt:

Her ne kadar söz konusu royalty ödemesi makinanın kullanılacağı üretim metodu ile ilgiliyse de ve bu üretim metodu makinanın tek kullanım yolunu oluşturuyorsa da, makinanın ithal ülkesine ihraç için yapılan satışında bir satış koşulu olmayan bu royalty ödemesi, gümrük kıymetinin bir parçasını oluşturmaz.

Tavsiye 4.4:

(T) ithalatçısı, aynı zamanda patent sahibi olan (M) imalatçısından patent konusu bir konsantrasyon satın almaktadır. İthal edilen konsantrasyon yalnızca su ile karıştırılarak ithal ülkesine tekrar satılmak üzere paketlenmektedir. Alıcının (M) imalatçısına, patent konusu konsantrasyonun, tekrar satılacak eşyaya katılması veya bu eşyada kullanılması hakkına karşılık, eşyanın fiyatına ilaveten bir satış koşulu olarak royalty ödemesi gerekmektedir. Royalty tutarı, nihai ürünün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.

Yanıt:

Bir satış koşulu olarak bu royaltynin, ithal eşyasına yapılan ödeme ile ilgisi nedeniyle gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilavesi gerekir. Bu tavsiye yalnızca, ithal eşyası ile bütünlük oluşturan patent ödemeleri ile ilgili olduğundan, farklı durumlara teşmil etmez (uygulanamaz).

Tavsiye 4.5:

Yabancı imalatçı (M) ithal ülkesinde korunan bir  ticari marka sahibidir. İthalatçı(T), (M) ‘nin ticari markası adı altında altı tür kozmetik imal etmekte ve satmaktadır. (T)’nin (M)’ye ticari markası altında sattığı kozmetiklerin yıllık gayrisafi satış tutarı üzerinden %5 royalty ödemesi gerekmektedir. Kozmetiklerden; içerdiği maddeler genel olarak (M)’den satın alınan biri hariç, diğer tümünün içerdiği maddeler ithal ülkesinde tedarik edilmektedir. İthal edilen söz konusu maddeler açısından royaltynin tabi tutulacağı işlem nedir?

Yanıt:

(M)’ye yapılacak royalty ödemesi, (T)’nin söz konusu maddeleri (M)’den veya yerel satıcılardan tedarik etmesinden bağımsız olduğundan; ithal eşyasının satış koşulu olarak değerlendirilemez, bu nedenle de kıymetin belirlenmesi sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez.

Tavsiye 4.6:

İthalatçı, yabancı imalatçı (M)’den aynı konsantrasyona ait iki ayrı parti alış yapmıştır. (M) firması, ithal amacıyla yapılan satışın bir koşulu olarak eşyanın eriyik haline getirilmesinden sonra, kullanılıp kullanılmaması serbest olan bir ticari markanın sahibidir. Ticari markanın kullanımı karşılığı ödemesi gereken ücret birim üzerinden hesaplanmaktadır. İthal edilen konsantrasyon yalnızca suya karıştırılarak satılmak üzere paketlenmektedir.

İlk parti alıştaki konsantrasyon, eriyik haline getirilerek, ticari markaya uygulanmaksızın tekrar satılmıştır. İkinci parti alıştaki konsantrasyon eriyik haline getirilerek, ticari marka ile dolayısıyla da, bir satış koşulu olarak ücret ödenmesi şartıyla tekrar satılmıştır. Her iki halde royalty ücreti gümrük kıymetine dahil edilmeli midir?

Yanıt:

İlk parti alışta eşya ticari marka olmaksızın, dolayısıyla da ticari markaya ilişkin bir ücret ödemeksizin satıldığından, gümrük kıymetine herhangi bir ilaveye gerek yoktur.

İkinci parti eşya için (M)’ye ödenmesi gereken royaltinin ithal eşyasının gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekir.

IV.ROYALTY VEYA LİSANS ÜCRETLERİNİN GÜMRÜK KIYMETİNE NASIL DAHİL EDİLECEKTİR?

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Gümrük Kıymetine dahil edilmesi gereken royalty veya lisans ücretinin hangi yöntemle ve ne kadar dahil edileceği hususu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2000/12 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir.

Buna göre, ithal eşyası ile ilgili ödenecek royalty ücretinin bilinmesi ve belli olması(Örneğin her bir eşya satışı birimi  başına 5 USD royalty ödenmesi) halinde bu miktar fiilen ödenecek fiyata ilave edilecektir.

Ancak, aralarında royalty ve/veya lisans anlaşması bulunan firmaların yaptıkları ithalatta ithal tarihi itibariyle fiilen ödenecek fiyata ilave edilecek miktarın tespitinin mümkün olmaması durumunda (örn. Royalty tutarının satış hasılatının veya karın bir yüzdesi şeklinde ifade edilmesi durumunda olduğu gibi.) her beyanname için ithal edilecek malın FOB bedeline sözleşmede belirtilen oranın tatbik edilmesi ile bulunacak miktarın gümrük kıymetine dahil edilmesi esası getirilmiştir.

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Eğer yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Royalty veya Lisans adı altında yapılan ödemeler ithalat konu eşya ile ilgili değilse yani sadece eşyadan bağımsız bir hizmet vb. ödemesini kapsıyorsa yapılacak işlem şöyledir:

Royalty ve/veya Lisans ödemesinin ilgili dönemde KVK 24. madde hükümleri gereğince, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu ödeme hizmetten Türkiye’de yararlanma ölçüsü değerlendirmesi nedeniyle Katma Değer Vergisi Kapsamına girmektedir. Bu nedenle, bu ödemeler üzerinden  Katma Değer Vergisi hesaplanarak 2 Numaralı KDV beyannamesi ile Sorumlu Sıfatıyla aynı dönemde ödenecek ve yine aynı dönem ile ilgili KDV Beyannamesinde  ödenen bu KDV’yi indirim konusu yapmak suretiyle beyan edilecektir.

Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de  ortaya çıkabilecek kur farkları dır, bu nedenle  cezai tarhiyatlara  maruz kalmamak için varsa kur farkları da dikkate alınmalı ve vergilerin beyanı ona göre yapılmalı ve ödenmelidir.

Royalty ve Lisans ücretinin  ithalat esnasında eşyanın gümrük kıymetine dahil edilip varsa Gümrük Vergileri  ve Katma Değer Vergisi ödenmesinden sonra Royalty veya Lisans ödemesinin  fiilen yapıldığı veya gider hesaplarına intikal ettirildiği dönemde  hangi işlemler yapılacaktır?

Bu durumda Royalty veya Lisans ödemesine tekabül eden Katma Değer Vergisi’nin sorumlu sıfatıyla ilgili dönemde beyan edilip ödenmesine kanımızca gerek bulunmamaktadır. Sadece varsa Royalty veya Lisans ücretinin gümrük kıymetine dahil edilip KDV ‘sinin ödendiği ithalat tarihi ile bahse konu royalty veya lisans ücretinin hesaplara intikal ettirilme dönemi arsındaki tarihte meydana gelen Kur Farkına tekabül eden KDV de beyan edilip ödenmelidir. Diğer taraftan aynı dönemde yukarıda belirtildiği şekilde Kurumlar Vergisi Tevkifatının (Stopajının) yapılması, beyan edilip  ödenmesi gereklidir.

Oldukça karmaşık ve yorumlara açık konular içeren Royalty ve Lisans ödemeleri konusunda hangi durumlarda Gümrük Kıymetine dahil edilmesi gerektiğinin Gümrük İdaresince örneklerle ve ayrıntılı bir biçimde  açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bunun yanında İthalat esnasında beyan edilip ödenen Royalty veya Lisans ücreti üzerinden ödenen Katma Değer Vergisinin beyan edilip ödendiğini tevsik edici bir evrak veya  Gümrük İdaresince düşülecek bir şerhin daha sonra Maliye İdaresi tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde bu ödemenin yapıldığını  tevsik edici bir unsur olacağı kanaatindeyiz.

Bu nedenle yukarıdaki hususlarda uygulamanın basitleştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması adına Maliye İdaresi ile Gümrük İdaresinin ortak çalışmalarının yaralı olacağı düşüncesindeyiz.

KAYNAKLAR:

Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ve Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

GATT Gümrük Kıymeti İçtihatları

Gümrük İşbirliği Konseyi Gümrük Kıymeti İçtihatları

YILDIZ Şükrü, ‘’İthalatta Gümrük Kıymeti’’, Ankara 1997.

ANCIN Cihat, ‘’ Gümrük Kıymeti ve Tespit Yöntemleri ‘’, Ankara 1997.

ÇAM, MEHMET, ‘’Gayri maddi Hakların Niteliği, Değerleme ve Amortisman Ayırma İlkeleri’’, Vergi Dünyası, Sayı 85, Eylül 1988.

Yabancı Sermaye Mevzuatı

* Makalenin aşağıdaki pdf versiyonunu ayrıca yükleyebilirsiniz.

M Kemal Bulut – Royalty ve Lisans Ücretleri

*Bu yazı, 29.07.2011 tarihinde sitemizin içerik sponsoru olduğu http://www.vergihaberleri.net/ sitesinde de yayınlanmıştır. Yazının VERGİ HABERLERİ sitesindeki sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar Hakkında

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Ankara Maliye Okulu mezunu olan Mustafa Kemal Bulut, 2009 yılından beri CustomsAudit Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık Limited Şirketi'ne ortaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.