Özelge :  Ö.T.V’siz Ticari Araç Alımı

Özelge : Ö.T.V’siz Ticari Araç Alımı


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı    : 60938891-135[ÖTV: 16-3]-4549

Tarih : 19.06.2017

Konu : Oda Kayıt Tarihi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 21/7/2014 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı açtırarak taksi işletmeciliği faaliyetine başladığınız ve 24/7/2014 tarihinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına kayıt olduğunuz, aracınızı satıp 23/12/2016 tarihinde vergi mükellefiyetinizi, 4/1/2017 tarihinde ise şoförler odası kaydınızı kapattırdığınız ve Belediyece tarafınıza tahsisli T Plaka ile taksi işletmeciliğine yeniden başlamak üzere yeni bir araç alacağınız belirtilerek, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınıza ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV’den istisna tutulmuştur.

Mezkûr maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (7/9/2016) itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Tebliğin söz konusu bölümünün;

– (1.1.1.) alt bölümünde; istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün ve sonrasında mükellefiyet tesis ettirenlerin, faaliyet konularına bakılmaksızın bu düzenlemeden yararlanamayacağı,

– (1.1.3) alt bölümünde; istisna uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, maliki oldukları taşıtlarla fiilen yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiklerini, bu bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde tevsik etmelerinin şart olduğu

belirtilmiştir.

Öte yandan, tahditli plakası malikin uhdesinde kalmak koşuluyla, 7/9/2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) ticari plakası askıya alınmış olup yenilenmek amacıylaüçüncü kişilere satışı yapılan taşıtlar ile kullanım amacı hususiye çevrilmek suretiyle malikin tasarrufunda bulunmaya devam eden taşıtlar için de istisna uygulamasından yararlanılması mümkündür.

Dolayısıyla, söz konusu istisnadan, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde yer alan faaliyetlerde kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla mezkur Tebliğin (VI/E) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılması mümkündür.

6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinizden dolayı gelir vergisi mükellefiyetiniz ve ilgili oda kaydınızın bulunduğu ve bu faaliyeti maliki olduğunuz ticari taşıtla icra ettiğiniz anlaşılmış olmakla birlikte, ticari olarak adına kayıtlı taşıtınızın satılarak vergi mükellefiyet kaydınızın ve oda kaydınızın kapatıldığı göz önüne alındığında, söz konusu taşıtı satma amacınızın yenileme olmadığı, esasen fiilen yolcu taşıma faaliyetini sonlandırdırma amacını taşıdığı anlaşılmıştır.

Buna göre, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında yürütülmesi öngörülen ticari faaliyetinizi, vergi mükellefiyet kaydınızı ve oda kaydınızı kapattırmak suretiyle sonlandırdığınızdan, ticari plakası uhdenizde kalmakla birlikte yenileme amacıyla satışa konu edilmediği anlaşılan taşıt bakımından istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


* Bu Özelge Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden alınmıştır.


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.