MÜHAK Hakkında

MÜHAK Logo 800x800

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, ülkemizde ve dünyada Mükellef Hakları gündemini takip etmek, bu alandaki düzenleme, uygulama, mesleki ve akademik çalışmaları mükelleflerin takip edebileceği bir platform oluşturmak, bu alandaki iyi uygulamaları desteklemek ve kamuoyuna duyurmak dahil, aşağıda verdiğimiz amaç ve hizmet konuları ile 2010 yılında kuruldu.

Pek çok konuda olduğu gibi; ülkemizde Vergi Mükellefinin haklarının tesisi ve korunmasında neler yapılması gerektiği belirlenmiş, Gelir İdaresi Başkanlığınca 2006 yılında kamuoyu ile paylaşılan Mükellef Hakları Bildirgesi, bu anlayışı somut ve yazılı hale getirmiştir. Sözkonusu bildirgenin yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, bildirge içeriği hem vergi mevzuatına ve hem de vergi uygulamasına yeterince nüfuz edebilmiş değildir.

Mükellef Hakları konusunun, özünde bir İnsan Hakları konusu olduğu, bu konudaki sicili iyi olmayan devletlerin mükellef hukukunu korumada gidecek mesafesi olduğu açıktır. Ülkemizde siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki ve insani gelişimin birbirine paralel seyrettiği gözlemi çerçevesinde, gelecek dönemin mükellef haklarının güçlü şekilde gelişimine sahne olacağı umudumuzu yineliyor, bu amaca ulaşmada katkı sunmak için çalışıyoruz.

MÜHAK Tüzüğü’nün “Amaç ve Hizmet Konuları”na ilişkin bölümü şu şekildedir:

Dernek; vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin çağdaş hukuk devleti ilkelerine uygun konulması, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerdeki kayıp ve kaçakların azaltılması, kamu harcamalarının yerindelik ve gereklilik ilkelerine uygunluğunun ve saydamlığının sağlanması ve ülkemizde vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve vergi mükelleflerine açık ve anlaşılır dille anlatılmasına, vergi uygulamalarında hukuka aykırılıkların önlenmesine, ülkemiz vergi mevzuatı ve uygulamalarının Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlaştırılması çalışmalarına destek vermek için:

  • Amaç ve hizmet konuları ile ilgili duyuru, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın toplantısı, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi çalışmalar yapar, hedeflerine uygun çalışmalara katılır, proje ve programlar geliştirir, ödüllü ve ödülsüz yarışma ve seçmeler yapar ve yaptırır.
  • Vergi mevzuat ve uygulamaları konusunda Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde çalışma komiteleri kurar, bu alanda faaliyet gösteren ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile birlikte platform ve çalışma gruplarına katılır,
  • Dernek amaçlarını dikkate alarak, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları nezdinde girişimlerde bulunur, dava acar, açılmış davalara müdahil olur.
  • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma yapar, yaptırır.
  • Sesli, görüntülü, görsel ve benzeri iletişim araçlarını kullanır, dergi, broşür, kitap, bildiri, el ilanı gibi yayınlar çıkarır.
  • Bir veya birden fazla web sitesi kurabilir, üyelerin elektronik ortamda iletişim ve haberleşmesini sağlamak amacıyla gerekli elektronik ve internet alt yapısını hazırlar,

Dernek yukarıdaki amaç ve konuların yanında dernek Genel Kurulunun alacağı kararlara göre diğer faaliyetlerde bulunur.

Bu resmi tanım ve çerçevenin yanı sıra;

MÜHAK’ın kapısı herkese açık: Dernek amaç ve hizmet alanlarını benimseyen ve bunlara destek vermek isteyen herkes dernek faaliyetlerine katılabilir. MÜHAK, vergi konularının tüm toplumda gereğince tartışılmasını, verginin olgunluk ve uzlaşma ile ihdas edilmesini önemsiyor ve vergi konularında toplumun tüm bireylerini bilgilendirmeyi hedefleyen sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya gayret ediyor.

MÜHAK, ülkemizde, Türkiye Mükellef Hakları Kurumu kurulmasını öneriyor: Zira, ülkemizde bu alanda kurulan birkaç dernek dışında, vergi ödeyenlerin kurduğu, mükellef hukukunu korumayı amaç ve hedef edinen bir kurum yok.

MÜHAK, dernek üyeliği dışında “Vergi Bilinci Hareketi” üyeliği alternatifi de sunuyorVergi Bilinci Hareketi, ülkemizde vergi bilincinin artmasına ve bu sayede Mükellef Haklarının azami korunmasına destek verenlerin oluşturduğu bir ortak amaç platformu. Bu platformun nihai amacı, ülkemizde mükellef haklarının hukuk devleti güvencesi altına olduğunu görmektir.

Vergi Bilinci Hareketi; dernek amaç ve hedeflerini benimseyen herkesin katılabileceği, dernek üyeliği kimliği kazandırmayan, dernek organlarına seçilme ve seçme hakkı vermeyen, aidat ödeme dahil herhangi bir mali yükümlülük ve sorumluluk yüklemeyen bir sosyal işbirliği hareketidir. Bu yönüyle, MÜHAK’ın hedef ve amaçlarını benimseyen, destek vermek isteyen herkese de açık.

Vergi Bilinci Hareketine Nasıl Destek Verebilirsiniz? Vergi Bilinci hareketine katılmanın iki yolu var: Vergi Bilinci Hareketi’ne Üye Olun sayfasında bulunan Üyelik Formu’nu doldurmak veya Derneğimizin sosyal medya ortamlarındaki sayfalarını takibe almak.

MÜHAK, fikir ve çözüm üreteni destekleyen bir oluşum: Kamuoyuna duyurmak istediğiniz dernek faaliyet alanı içindeki görüş, öneri ve çalışmalarınızı çeşitli şekillerde kamuoyu ile paylaşabilirsiniz:

  • E-posta aracılığıyla: Derneğimizin vmhk@vmhk.org.tr adresine e-posta göndererek kamuoyu ile paylaşmak istediğiniz hususu derneğimize iletebilirsiniz.
  • Üyelerden Öneriler & Mesajlar sayfası aracılığıyla: Derneğimiz web sitesinin Vergi Bilinci Hareketi Üyelerinden Öneriler & Mesajlar sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak derneğimize ulaşabilirsiniz.
  • İletişim Formu aracılığıyla: Derneğimiz web sitesinin MÜHAK’a Sorun sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak derneğimize ulaşabilirsiniz.

http://www.nsgboon.com