Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında “Eşdeğer Eşyadan” Elde Edilen “İşlem Görmüş Ürünün” İhracı Karşılığında Yapılan İthalatta “İkincil İşlem Görmüş Ürünün” Gümrük İdaresine Beyanı

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında “Eşdeğer Eşyadan” Elde Edilen “İşlem Görmüş Ürünün” İhracı Karşılığında Yapılan İthalatta “İkincil İşlem Görmüş Ürünün” Gümrük İdaresine Beyanı


Öz
Uygulamada, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilen “işlem görmüş ürünün” üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve ekonomik değeri olan “ikincil işlem görmüş ürünlerin” “fire” olarak değerlendirilmesi ya da yurt içinden temin edilen “eşdeğer eşyadan” üretilenve “önceden ihraç edilen” ürün karşılığında ithal edilen eşya için “ikincil işlem görmüş ürünün” gümrük idaresine beyan yükümlülüğünün bulunmadığı varsayımına dayalı olarak “ikincil işlem görmüş ürünlerin” gümrüğe beyan edilmeden ve vergileri ödenmeden serbest dolaşıma sokulması ve yurtiçinde kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bu durum, yükümlülerin müeyyide
ile karşılaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple, DİR kapsamında yapılan üretim sonucunda ortaya çıkan “ikincil işlem görmüş ürünlerin” tespiti ve usulüne uygun olarak beyan edilmesi önem taşımaktadır.[1]

Anahtar Kelimeler: Dahilde İşleme Rejimi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni, Şartlı Muafiyet Sistemi, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, Fire, Ekonomik Değer, Önceden İhracat, İthal Eşyası, İthalat, İhraç Eşyası, İhracat, Eşdeğer Eşya, Serbest Dolaşımdaki Eşya, Tecil-Terkin, Yurtiçi Alım, Müeyyide, Gümrük, Gümrük İdaresi, Gümrük Beyanı.

1. GİRİŞ
Ekonomi Bakanlığı’nca Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB) düzenlenmesi ve ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında üretimde “fire” ve “ikincil işlem görmüş ürün” ortaya çıkıp çıkmadığı, firma beyanına göre kabul edilmektedir. Bu itibarla, belge kapsamında üretime yönelik firmaların üretim sürecinde kullandığı araçların özelliklerine göre “fire oranlarının” belirlenmesi ve aynı zamanda “ikincil işlem görmüş ürünlerin” ortaya çıkıp çıkmadığının dikkatle irdelenmesi ve tespiti gerekmektedir. Zira, DİİB’nin kapatılması aşamasında Ekonomi Bakanlığınca yapılacak incelemelerde veya Gümrük Müfettişlerince yapılan sonradan kontrol incelemelerinde; fiili durum ile firmaların beyanına istinaden DİİB’de yer alan “fire oranının” ve “ikincil işlem görmüş ürün” mevcudiyetinin uyuşmadığının tespiti halinde, firmaların Gümrük Kanunu’nun 238’inci maddesi ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 21 ve 22’nci maddeleri kapsamında müeyyideye muhatap olması söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle Dahilde İşleme Rejimi kapsamında “fire” veya “ikincil işlem görmüş ürün” kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

2. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE “İKİNCİLİŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN” VE “FİRE”
Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3’üncü maddesinde:
● “Asıl İşlem Görmüş Ürün”: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,
● “İkincil İşlem Görmüş Ürün”: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,
● “Fire”: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları İfade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre, üretim esnasında ortaya çıkan, “Asıl İşlem Görmüş Ürün” dışındaki çıktılar, “Fire” ve “İkincil İşlem Görmüş Ürün” şeklinde iki başlık altında sınıflandırılmakta olup, bu çıktıların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tespitin ekonomik değeri olmama kriterine göre yapılması gerektiği de açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen veya imha olan kısımların “fire” olarak nitelendirilmesi ise tartışmasızdır. Konuyu bir örnek ile somutlaştıralım;
Örnek-1:
(X) A.Ş., 52.05 Tarife Pozisyonundaki “PAMUK İPLİĞİ” cinsi eşyanın işleme faaliyeti sonrasında “asıl işlem görmüş ürün” olarak 60.01 Tarife Pozisyonundaki “PAMUKLU HAVLU” cinsi eşyayı ihracatını taahhüt ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi aldığını ele alalım.
“Pamuklu Havlu” cinsi ihraç ürününün üretiminde ortaya çıkan “Kumaş Kırpıntısı” ve “Üstübü” cinsi eşya, ekonomik değeri olması sebebiyle, “ikincil işlem görmüş ürün” niteliğinde olup, “fire” olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir.                                                Dolayısıyla, (X) A.Ş. tarafından DİİB taahhütlerinin aşağıda tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İTHAL

EŞYASI

İHRAC

EŞYASI

İKİNCİL İŞLEM GORMUŞ

URUN

Pamuk

İpliği

Pamuklu

Havlu

Kumaş Kırpıntısı/Ustubu

3. “İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN” “EŞDEĞER EŞYADAN” ELDE EDİLMESİ HALİNDE “İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN” BEYANI
Esasen, Dahilde İşleme Rejiminde yer alan “şartlı muafiyet sistemi”; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,  yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesi şeklinde işlemektedir. Ancak, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında yer alan hükümler uyarınca;

√ “şartlı muafiyet sistemi” çerçevesinde DİİB kapsamında işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda (tarım ürünlerinde 12 (on iki)’li bazda) gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

√ “İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi” olarak tanımlanan önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabilir.

√ ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte kullanılabilir.

√ İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

√ Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.

√ İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir.

√ Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde ise, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.                                                                                     

Ayrıca, anılan Karar’ın 5 inci maddesinin 4., 5. ve 6 ıncı fıkralarında yer alan hükümler uyarınca;

√ dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde (KDV mevzuatından yer alan tecil-terkin sistemi çerçevesinde) yurt içinden de temin edilebilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Kararın uygulanması bakımından ( 3065 sayılı Katma Değer  Vergisi  Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

√ ancak, yurt içinden temin edilen eşya için, bu Kararın ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

√ yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Kararın 22 nci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

√ Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapsamda, KDV Uygulama Tebliği’nin “Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması” başlıklı 9.4 no.lu bölümünde: “DİİB sahibi mükellefler, bu belgede yer alan maddeleri, 3065 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilirler. 3065 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstil konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır.
…….

Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez.” Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu mevzuat düzenlemelerine göre; dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden yurtiçinden KDV’si ödenerek/ yüklenilerek satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen eşyanın bünyesine giren maddelerin (eşdeğer eşya) DİİB kapsamında belge sahiplerine önceden ihracat sonrasında tesliminde veya ithalinde ithalat vergileri ve KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Her ne kadar 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinde; “ önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir”; “yurt içinden temin edilen eşya için, bu Kararın ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz”; “yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Kararın 22 nci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz” şeklinde hükümlere yer verilmiş olsa da; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/44 sayılı Genelgesi’nin 2/b kısmında:

“2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5’nci maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir. İkincil işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşyadan elde edilmiş olması halinde, bahse konu ikincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşdeğer eşyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmış ise bu ithalattan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38’ inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir.”

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelge’ye göre, ikincil işlem görmüşürünlerin gümrük idaresine beyan zorunluluğunu doğuran olay, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşdeğer eşyanın ithal edilmesidir.Buna göre, DİR kapsamında İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EŞDEĞER EŞYAYA TEKABÜL EDEN ORANDA İTHALAT YAPILMIŞ İSE; bu ithalattan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38’ inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan, anılan Genelge’de yer alan mezkur hükümlerin mefhum-u muhalifinden yola çıkılarak;

● ÖNCEDEN İHRACAT SONRASINDA İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNDE KULLANILAN EŞDEĞER EŞYAYA TEKABÜL EDEN ORANDA İTHALAT YAPILMAMASI veya
● ÖNCEDEN İHRACAT SONRASINDA İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNDE KULLANILAN EŞDEĞER EŞYAYA TEKABÜL EDEN ORANDA TECİL-TERKİN SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLMESİ

Halinde elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38 inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi GEREKMEDİĞİ sonucuna ulaşılmaktadır.

Uygulamada ise, yurtiçi alımlar ile eşdeğer eşya kullanımı birbiriyle karıştırıldığı ve bu nedenle özellikle ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin beyan yükümlülüklerinin usulüne uygun şekilde yerine getirmediği görülmektedir. Hem yurtiçi alımlarda ve hem de eşdeğer eşya kullanımında eşya yurtiçinden alınmaktadır. Ancak, yurtiçi alım ile eşdeğer eşya kullanımı arasındaki en önemli fark, eşdeğer eşya kullanımında yurtiçinden alınan eşya yerine yurtdışından eşya getirme (ithalat) hakkı bulunmasıdır. Oysa, yurtiçi alım uygulamasında yurtdışından eşya getirme(ithalat) hakkı bulunmamaktadır.[2]                                                                                                                      

Konuyu bir örnek ile somutlaştıracak olursak;

Örnek-2:

(Y) A.Ş., 10.01 Tarife Pozisyonundaki “BUĞ-DAY” cinsi eşyanın işleme faaliyeti sonrasında “asıl işlem görmüş ürün” olarak 11.01 Tarife Pozisyonundaki “BUĞDAY UNU” cinsi eşyayı ihracatını taahhüt ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi aldığını ele alalım. DİR kapsamında gerçekleştirilecek olan üretim faaliyeti sonucunda;

İTHAL

EŞYASI

İHRAC

EŞYASI

İKİNCİL İŞLEM

GORMUŞ URUN

Buğday

(100 Ton)

Buğday Unu

(74 Ton)

Kepek (26 Ton)

Ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi, Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan 2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” hükümleri gereğince, DİR kapsamında Buğday Unu ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda Buğday ithalatına izin verilmektedir. Bir başka ifadeyle, DİİB kapsamında “Buğday Ununun” Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşdeğer eşya özelliklerindeki Buğdaydan üretilerek önceden ihraç edilmesi gerekmektedir. Örneğimizde, DİİB belgesi sahibi (Y) A.Ş.’nin DİİB kapsamında eşdeğer eşya özelliklerindeki TürkBuğdayından üreterek önceden ihraç ettiği 100 Ton
Buğday Unun tamamı karşılığında 100 Ton Kazakistan menşeli Buğday ithal ettiğini varsayalım. Bu durumda, ihraç eşyasının üretiminde ortaya çıkan ikincil işlem görmüş ürün olan KEPEK cinsi eşyanın üretiminde kullanılan eşdeğer eşyaya tekabül eden oranda yani toplam 100 ton BUĞDAY ithalatı yapılmış ise; ithal edilen BUĞDAYIN yurtiçinde satışı yapılmadan veya kendi üretiminde kullanılmasından
önce, bu ithalattan elde edilen 26 ton KEPEĞİN, ikincil işlem görmüş ürün olarak mutlaka 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38 inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir.
Ancak, DİİB belgesi sahibi (Y) A.Ş.’nin DİİB kapsamında ihraç ettiği 100 Ton Buğday Unun tamamı karşılığında en fazla 74 Ton Kazakistan menşeli Buğday ithal etmesi halinde; 26 Ton KEPEK için ikincil işlem görmüş ürün olarak gümrük idaresine beyan
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Uygulamada, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilen “işlem görmüş ürünün” üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve ekonomik değeri olan “ikincil işlem görmüş ürünlerin” “fire” olarak değerlendirilmesi ya da yurt içinden temin edilen “eşdeğer eşyadan” üretilen ve “önceden ihraç edilen” ürün karşılığında ithal edilen eşya için “ikincil işlem görmüş ürünün” gümrük idaresine beyan yükümlülüğünün bulunmadığı varsayımına dayalı olarak “ikincil işlem görmüş ürünlerin” gümrüğe beyan edilmeden ve vergileri ödenmeden serbest dolaşıma sokulması ve yurtiçinde kullanılması ya da satışı söz konusu olabilmektedir. Bu durum, yükümlülerin müeyyide ile karşılaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple, DİR kapsamında yapılan üretim sonucunda ortaya çıkan “ikincil işlem görmüş ürünlerin” ortaya çıkıp çıkmadığının tespiti ve usulüne uygun olarak beyan edilmesi önem taşımaktadır.[3]  Bu itibarla, işleme faaliyeti sonucunda “ikincil işlem görmüş ürün” ortaya çıkan üretim faaliyeti sonucunda yurtiçinden KDV’si ödenerek/yüklenilerek satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve DİR kapsamında önceden ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eşdeğer eşya) yerine DİİB kapsamında ithalatının yapılması durumunda; üretimde ortaya çıkan “ikincil işlem görmüş ürünün” gümrük idaresine usulüne uygun olarak beyan edilmesi ve ithalat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yurtiçinde kullanıma veya satışa sunulmasına dikkat edilmesinde yarar görüyoruz.


[1] Özsoy, H. H.M ve Yiğitoğlu A.İ. (2015). 100 Soruda Dahilde İşleme Rejimi. Ankara: Öncü Basımevi. s 35

[2] Kaya, S. (2011). Dahilde İşleme Rejimi ve Muhasebe Kayıtları. İstanbul: Türkmen Kitabevi. s 18.

[3] Özsoy, H. H.M ve Yiğitoğlu A.İ. (2015). 100 Soruda Dahilde İşleme Rejimi. Ankara: Öncü Basımevi. s 35.

KAYNAKÇA
– 4458 sayılı Gümrük Kanunu
– 2005/8391 sayılı Dahilde Rejimi Kararı
– 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
– Özsoy, H. H.M ve Yiğitoğlu A.İ. (2015). 100 Soruda Dahilde İşleme Rejimi. Ankara: Öncü Basımevi
– Kaya, S. (2011). Dahilde İşleme Rejimi ve Muhasebe Kayıtları. İstanbul: Türkmen Kitabevi

* Bu Makale, Maliye Hesap Uzmanları Derneğinin izniyle yayımlanmaktadır. Bu Makale Vergi Dünyası Dergisi’nin Mayıs 2017 Sayısında Yayımlanmıştır. HUD Camiasına ve Değerli Yazara MÜHAK’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.


Yazar Hakkında

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Ankara Maliye Okulu mezunu olan Mustafa Kemal Bulut, 2009 yılından beri CustomsAudit Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık Limited Şirketi'ne ortaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com