Anayasa Mahkemesi İYUK Md. 28/1 Hükmünü İptal Etmiştir. İlk Yargı Kararına Göre Hacizler Çözülecektir

Anayasa Mahkemesi İYUK Md. 28/1 Hükmünü İptal Etmiştir. İlk Yargı Kararına Göre Hacizler Çözülecektir

Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK’nun  28. maddesinin (1) numaralı  fıkrasının “ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili  davalarda verilen kararlar hakkında, bu   kararların kesinleşmesinden  sonra idarece işlem tesis edilir” biçimindeki son cümlesinin Anayasa Mahkemesi tarafından  iptal edilmiştir. 

Yukarıdaki iptal kararı, İstanbul  5. Vergi Mahkemesinin  2012/107 esas sayılı  başvurusu  neticesinde verilmiştir. Yukarıdaki karar Anayasa Mahkemesinin resmi sitesinde yayınlanmasına rağmen, resmi gazetede yayınlanmamıştır. Dolayısıyla da henüz yürürlük kazanmamıştır ve gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucunda, vergi dairelerinin ihtiyati haciz veya haciz tatbiki sonucunda mükelleflerce açılan ve mükellef lehine sonuçlanan ilk mahkeme kararlarına göre işlem yapılıp, hacizler kaldırılacaktır. İptal kararı öncesi ise, ilk vergi Mahkemesi kararının Danıştay’dan karar düzeltmesi dahil olmak üzere kesinleşmesi beklenmekte idi.  Anayasa Mahkemesi kanımızca önemli bir hükmü iptal etmiş olup, idarenin hep  “nalıncı keseri”  gibi kendine yontması uygulamalarını sonlandırmıştır.

Anayasa Mahkemesinin  iptal kararının  etkileri uygulamada kısaca şöyle görülebilir. 

1) Vergi Mahkemesinde açtığı  davayı kazanan  bir mükellef  hakkında  mal varlığına uygulanan  haciz veya ihtiyati hacizler   birinci mahkeme kararına göre infaz edilerek  sonuçlandırılacaktır.  Kararın kesinleşmesi artık beklenilmeyecektir. 

2) 2577 sayılı İYUK’nun 28/1. maddesi hükmü hukuka aykırı olup,  bu aykırılığı  fark eden  Anayasa Mahkemesi vatandaşın  vergi mahkemesinde açtığı  davayı  kazanmasını  yeterli görüp, vergi dairesinin  önceden  uyguladığı  hacizleri  çözmektedir. 

3) Mükelleflerin  kazandıkları  davalar ile ilgili  mal  varlıklarına yıllarca uygulanan  hacizler  hem  mükellefleri  ve hem de  ticari yaşamı ve hem de bankacılık sistemini olumsuz etkilemiştir.   Mükelleflerin  birçok malvarlığında haciz veya ihtiyati haciz şerhi nedeniyle yıllarca  Danıştay’dan  kesin hükmün  gelmesi beklenilmiştir.  Yargılamaların   uzun sürmesi  dolayısıyla   mükelleflerin  menkul  ve gayrimenkuller üzerindeki   maliye haczi sonsuza kadar  sürmekte iken, bundan sonra Anayasa Mahkemesi kararına göre mükellefler gayrimenkullerini serbestçe  tasarruf edebileceklerdir. 

4) Anayasa Mahkemesi 2012/107 esas nolu  dosya kapsamında  10.07.2013 tarihli kararı  ile  İstanbul  5. Vergi Mahkemesinin  itiraz başvurusunu  kabul  etmiş olup, böylece 2577 sayılı   İYUK md. 28/1  hükmü  iptal edilmiştir.  Sonuçta, adalet  yerini  bulmuş, vergi mahkemesinde davasını  kazanan  gerçek ve tüzel kişiler, menkul  ve gayrimenkulleri üzerine konulan  hacizleri kaldırabileceklerdir. 

5) Anayasa Mahkemesinin iptal  kararlarının, kararın verildiği gün itibariyle kamuoyuna duyurulması halinde konu ile ilgili  idareler  ve kişilerin  bilgisine ulaştığı  ve oluşan yeni hukuki duruma göre  bireylerin   iptal kararının  doğurduğu hukuki  sonuçlardan  faydalanmak  amacıyla 2577 sayılı yasanın  10. maddesi kapsamında  idareye başvurma  hakları ortaya  çıkmıştır.   Diğer yandan, benzeri bir konuda  Danıştay idari dava daireleri kurulunun  verdiği  8.6.2006 gün ve E:2006/231-K:2006/542 sayılı kararları da  bu durumu  açıkça vurgulamaktadır. 

6) Vatandaşa uygulanan  cezalı tarhiyatlarla ilgili  ilk mahkeme kararlarına göre işlem  tesis edilmesi yani hacizlerin  kaldırılması, e-hacizlerin çözülmesi, ihtiyati hacizlerin sonlandırılması gerekmektedir.  Adaletin keseri herkese eşit işlemesi  gerekir.  Nalıncı  keseri sadece sahibine  menfaat sağlama amacına yönelik  olarak çalışmaktadır. Bundan sonraki  süreçte  Anayasa Mahkemesinin iptal kararı  doğrultusunda  vergi dairelerinin,  Gelir İdaresinin  geçmişte uyguladığı  yanlış e-hacizler, mükelleflerin  araç veya gayrimenkullerine haksız uygulanan  hacizlerin  vergi mahkemesi  kararlarına göre çözülmesi  zamanı  gelmiş  geçmektedir.

Yazar Hakkında

1963 yılında Yozgat’ta doğmuştur. İlk ve ortaokulu Şefaatli ilçesinde tamamlamıştır. Liseyi Ankara Maliye Meslek Lisesinde 1980 yılında tamamlamıştır. Üniversite tahsilini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF 1984 yılında Maliye Bölümünde tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Maliye Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. Ankara Defterdarlığı, İzmir Defterdarlığı Basmane Vergi Dairesinde 1980 ila 1991 yılları arasında görev yapmıştır. Halen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapmaktadır. Mustafa Alpaslan aynı zamanda 3568 sayılı yasaya göre unvan almış olup 1991 yılından beri serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.